BL Accounting, s.r.o.

politika ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť BL Accounting, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 936 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36128/B (ďalej len „spoločnosť BL Accounting“ alebo „prevádzkovateľ“) je spoločnosť zaoberajúca sa predovšetkým vedením účtovníctva a poskytovaním súvisiaceho obchodného a ekonomického poradenstva.

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti BL Accounting k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť BL Accounting si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov, spoločnosť BL Accounting vydáva tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť BL Accounting transparentne zverejní Privacy Policy tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.

V záujme jednoduchšej orientácie v Privacy Policy predkladáme dotknutým osobám nasledovný štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu:
I. Úvodné ustanovenia
II. Základné pojmy
III. Bezpečnosť spracúvania
IV. Zásady spracúvania
V. Účely spracúvania a právne základy spracúvania
VI. Spracúvané osobné údaje
VII. Doba uchovávania osobných údajov
VIII. Práva dotknutých osôb
IX. Záverečné ustanovenia

II. Základné pojmy

Termíny a skratky používané v texte tejto Privacy Policy majú význam, ktorý im je priradený nižšie:

 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť BL Accounting je obchodná spoločnosť BL Accounting, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 936 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36128/B;
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 
 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Privacy Policy sa spoločnosť BL Accounting považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety; 
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;
 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Koordinátor ochrany osobných údajov je osoba, ktorá poskytuje spoločnosti BL Accounting poradenstvo v oblasti spracúvania osobných údajov spoločnosťou BL Accounting;  
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

III. Bezpečnosť spracúvania

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť BL Accounting prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť BL Accounting považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť BL Accounting pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR a ostatnou legislatívou o ochrane osobných údajov neustále monitorujeme. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 2 322 02 151, e-mailom: na e-mailovej adrese: info@blac.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.

IV. Zásady spracúvania

Spoločnosť BL Accounting dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely; 
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; 
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Spoločnosť BL Accounting získava spracúvané osobné údaje prevažne od dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť BL Accounting nezískala od dotknutej osoby, získavala od inej ako dotknutej osoby (napr. od rodinného príslušníka, od svojho klienta, resp. iného zmluvného partnera a pod.), alebo ich získala z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál, Obchodný register SR a pod.).

Spoločnosť BL Accounting pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti BL Accounting. Spoločnosť BL Accounting využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa spoločnosť BL Accounting zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa spoločnosť BL Accounting zaväzuje uskutočniť prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa spoločnosť BL Accounting zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť BL Accounting bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

V. Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti BL Accounting a právne základy spracúvania

Je v záujme spoločnosti BL Accounting spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť BL Accounting primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spoločnosť BL Accounting taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť BL Accounting v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. Spoločnosť BL Accounting aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.

Spoločnosť BL Accounting spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

A. Informačný systém osobných údajov „Zamestnanci – personálna a mzdová agenda“

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu a ich evidencia; plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, spracovanie potrebných štatistických výkazov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, príprava podkladov potrebných pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, výplata miezd a odvodov, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy; ako aj zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov, plánovanie pracovných pozícií, poskytovanie služieb ubytovania pre zamestnancov a plnenie ďalších zákonných, zmluvných, resp. iných povinností spoločnosti BL Accounting súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom. 

Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie zákonných povinností spoločnosti BL Accounting najmä v zmysle nižšie uvedených osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi:

 • Zákonník práce,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, resp. nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Za účelom zabezpečovania zahraničných pracovných ciest svojich zamestnancov môže spoločnosť BL Accounting preniesť osobné údaje zamestnanca do Tretej krajiny, pričom tento prenos sa vykonáva len v súvislosti s výkonom práce zamestnanca pre spoločnosť BL Accounting. Prenos osobných údajov do Tretej krajiny je možné uskutočniť, a to s poukazom na existujúce rozhodnutia Európskej komisie, že príslušná Tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, alternatívne po splnení príslušných podmienok v zmysle Nariadenia GDPR.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, a iné orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), subjekt zabezpečujúci štatistiku, banky, príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti BL Accounting, vzdelávacie agentúry a školitelia, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, externí daňoví a účtovní poradcovia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, audítori, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa. 

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je spoločnosť BL Accounting oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejneni

B. Informačný systém osobných údajov „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti BL Accounting súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, vrátane evidencie školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok, ako aj poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti BL Accounting v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, resp. inej súvisiacej legislatívy, ktorá upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci štatistiku, príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti BL Accounting, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, exekútori, súd, orgány činné v trestnom konaní.  

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.  

C. Informačný systém osobných údajov „Uchádzači o zamestnanie“

Účelom spracúvania osobných údajov je: 

 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti BL Accounting dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu spoločnosť BL Accounting uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany BL Accounting žiadnym spôsobom postihované.
 • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkanú spoločnosťou BL Accounting. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba prejavila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo ku vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti BL Accounting, jej osobné údaje budú zlikvidované.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, Inšpektorát práce.

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

D. Informačný systém osobných údajov „Bezpečnosť priestorov spoločnosti BL Accounting“

Účelom spracúvania osobných údajov je kontrolovaný pohyb osôb priestoroch spoločnosti BL Accounting, v rámci ktorého dochádza aj k vydávaniu a evidencii povolení na opakovaný, ako aj jednorazový vstup osôb do priestorov spoločnosti BL Accounting.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting, ktorým sleduje kontrolovaný pohyb osôb vo svojich priestoroch, bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný vstup do priestorov spoločnosti BL Accounting. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: vlastníci/správcovia nehnuteľností, ktoré boli spoločnosti BL Accounting prenechané do užívania, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.   

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

E. Informačný systém osobných údajov „Návštevy“

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do priestorov spoločnosti BL Accounting.  

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný vstup do priestorov spoločnosti BL Accounting.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti BL Accounting, vlastníci/správcovia  nehnuteľností, ktoré boli spoločnosti BL Accounting prenechané do užívania. 

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

F. Informačný systém osobných údajov „Orgány spoločnosti“

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy orgánov a spoločníkov spoločnosti BL Accounting. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Právnym základom spracúvania ďalších osobných údajov ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonnej povinnosti BL Accounting, a to napríklad údajov o vzdelaní, pracovnej histórii dotknutej osoby a podobne, je oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje transparentnú propagáciu spoločnosti BL Accounting, pričom príslušné osobné údaje môžu byť umiestnené na Intranete a na webovom sídle spoločnosti BL Accounting, prípadne na sociálnych sieťach. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vymenovanie dotknutej osoby do funkcie. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Obchodný register SR, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia, v nevyhnutnom rozsahu aj zmluvní partneri.     

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Osobné údaje členov orgánov spoločnosti BL Accounting v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia môžu byť zverejnené na Intranete, v publikáciách, na sociálnych sieťach a na webovom sídle spoločnosti BL Accounting.

G. Informačný systém osobných údajov „Účtovné doklady“

Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov, t.j. spracovanie účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií, metodiky a noriem, v oblasti účtovníctva a daní, vrátane vedenia knihy jázd cestných motorových vozidiel, vedenia spotreby pohonných hmôt cestných motorových vozidiel.   

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.   

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: v prípade potreby advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia, Finančná správa SR.

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

H. Informačný systém osobných údajov „Zmluvy“

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a spoločnosť BL Accounting, vrátane vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako aj vedenie evidencie zákazníkov, členov štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných pracovníkov dodávateľov a odberateľov alebo nimi poverených alebo splnomocnených osôb, resp. ďalších obdobných subjektov, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plniť predmet zmluvy. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy, ako aj oprávnené záujmy spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, resp. v zmysle ust. § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov strpieť poskytnutie svojich osobných údajov, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť BL Accounting nedokáže účinne komunikovať s druhou zmluvnou stranou.   

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Orgány Finančnej správy, súdy, okresný úrad a pod., advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, audítori, externí daňoví a účtovní poradcovia.   

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

I. Informačný systém osobných údajov „Elektronická schránka“

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadnej elektronickej komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci vzhľadom na realizáciu výkonu ich pôsobnosti v elektronickej podobe.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby.  

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

J. Informačný systém osobných údajov „Fotografie dotknutých osôb“

Účelom spracúvania fotografií dotknutých osôb, ako bežnej kategórie osobných údajov, je transparentná propagácia spoločnosti BL Accounting a podpora lepšej internej a externej komunikácie, pričom fotografie môžu byť umiestnené v organizačnej štruktúre a na nástenkách v priestoroch spoločnosti BL Accounting, ako aj na Intranete, v publikáciách, na sociálnych sieťach a na webovom sídle spoločnosti BL Accounting.

Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, alternatívne oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje transparentnú propagáciu spoločnosti BL Accounting a podporu lepšej internej a externej komunikácie. V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany BL Accounting žiadnym spôsobom postihované. Spoločnosť BL Accounting spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely tak, aby neporušovala právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia a aby rešpektovala dôstojnosť dotknutej osoby. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: zákazníci, dodávatelia, prípadne ostatní zamestnanci spoločnosti BL Accounting. 

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

K. Informačný systém osobných údajov „Oprávnenia na oboznamovanie sa s obchodným tajomstvom“

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia osôb (predovšetkým zamestnancov spoločnosti BL Accounting a zamestnancov tretích strán), ktoré majú oprávnenie na oboznamovanie sa s obchodným tajomstvom spoločnosti BL Accounting.  

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho obchodného tajomstva. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade sa nemôže oboznamovať s obchodným tajomstvom spoločnosti BL Accounting.    

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby. 

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

L. Informačný systém osobných údajov „Evidencia doručenej a odoslanej pošty“

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty. 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy a advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby.

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

M. Informačný systém osobných údajov „Správa registratúry“

Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Ministerstvo vnútra SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby. 

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

N. Informačný systém osobných údajov „Whistleblowing“

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie podnetov doručených spoločnosti BL Accounting v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, vedenie ich evidencie a realizácia s tým súvisiacich opatrení. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súd, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ministerstvo spravodlivosti SR, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby.

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

O. Informačný systém osobných údajov „Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR“

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných spoločnosti BL Accounting . 

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosti BL Accounting nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.  

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov a iné dozorné orgány, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Spoločnosti BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

P. Informačný systém osobných údajov „Súdne a iné spory“

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými spoločnosť BL Accounting sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. 

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti BL Accounting ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti BL Accounting právne služby, exekútori, audítori.    

Spoločnosť BL Accounting nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI. Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť BL Accounting spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon svojej podnikateľskej činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov. Spoločnosť BL Accounting dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti BL Accounting poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby. 

VII. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť BL Accounting uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť BL Accounting spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;     
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť BL Accounting, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť BL Accounting stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi spoločnosti BL Accounting. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch spoločnosti BL Accounting. Dotknutá osoba môže spoločnosti BL Accounting kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané. 

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť BL Accounting oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

VIII. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť BL Accounting považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti BL Accounting umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: +421 2 322 02 111, poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného „GDPR“ na adresu: Šoltésovej 14, Bratislava 811 08, telefonicky na telefónnom čísle: info@blac.sk, alebo aj osobne v sídle spoločnosti                          BL Accounting.  

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti BL Accounting prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo na prístup 

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti BL Accounting potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

 1. Právo na opravu

Je v záujme spoločnosti BL Accounting spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť BL Accounting bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť BL Accounting obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastanie niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti BL Accounting overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti BL Accounting, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť BL Accounting prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť BL Accounting nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti BL Accounting, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

 1. Právo podať sťažnosť

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť BL Accounting spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Právo odvolať súhlas

Ak ide o spracúvanie osobných údajov, pre ktoré sa v zmysle Legislatívy o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, vyžaduje spoločnosť BL Accounting za príslušným účelom spracúvania osobných údajov od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Spoločnosť BL Accounting bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť BL Accounting informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť BL Accounting neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne. 

IX. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť BL Accounting je oprávnená zmeniť politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania a podobne. Spoločnosť BL Accounting prípadnou zmenou tejto politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Legislatívy o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k úpravám politiky ochrany osobných údajov, spoločnosť BL Accounting o tom dotknuté osoby vhodným spôsobom upovedomí.

V Bratislave, dňa 25. 5. 2018

Kontakt

BL Accounting, s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

tel.: +421 2 322 02 151
fax: + 421 2 322 02 120
mob.: + 421 917 524 407
e-mail: info@blac.sk

IČO: 35 936 576
IČ DPH: SK2022081512
DIČ: 2022081512

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vl.č. 36128/B