BLAC

BL Accounting, s.r.o.

13 ročná história

Spoločnosť BL Accounting, s.r.o. bola založená v roku 2005. Už za krátky čas sa dokázala presadiť na trhu účtovných služieb a daňového poradenstva. Svoje služby poskytuje tak tuzemským ako aj zahraničným klientom. Na čele spoločnosti stojí daňový poradca JUDr. Ing. Vladislav Lichý, ktorý svojou odbornosťou zaručuje tak stabilitu spoločnosti ako aj jej efektívne fungovanie, vrátane zabezpečenia profesionality celého zamestnaneckého kolektívu.

BL Accounting patrí do skupiny „BL“ (business and law), ktorá združuje viac ako desiatku spoločnosti. Spolu s ostatným členmi skupiny ponúka širokú škálu služieb (právne poradenstvo, vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, developerské poradenstvo a iné).

Keďže cieľom spoločnosti je poskytovanie komplexných službieb,
úzko spolupracuje aj s auditorskými spoločnosťami, znalcami, exekútormi, notármi či správcami majetku.

13 rokov v číslach

9.256.879

účtovných zápisov

682

podaných daňových priznaní

357.251

vypočítaných miezd zamestnancov

Naše služby

Našou základnou filozofiou pri poskytovaní služieb je komplexnosť, úplnosť a diskrétnosť.

Služby, ktoré ponúkame spolu s našimi blízkymi partnermi Vám zabezpečí odbornú starostlivosť už od založenia vašej spoločnosti, tak počas jej fungovania ako aj pri ukončení vášho podnikania.

Využite aj možnosť spracovania účtovníctva vo vašich priestoroch. Zverte sa do našich rúk

1. spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva

 • vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
 • vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov)
 • kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)

2. spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva

 • vytvorenie účtovnej osnovy šitej na konkrétneho klienta
 • kniha prijatých a odoslaných faktúr
 • evidencia DPH
 • zápisy do hlavnej knihy
 • zápisy do účtovného denníka
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a prílohy

3. spracovanie a vedenie personálnej agendy

 • evidencia a zaregistrovanie zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd zamestnancov
 • príprava výkazov pre orgány sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie požadovaných potvrdení
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

4. príprava daňových priznaní a daňové registrácie

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
 • Registrácia k dani z pridanej hodnoty
 • Registrácia pre daňové identifikačné číslo
 • Registráca pe daň zo závislej činnosti

5. daňové poradenstvo

 • Jednorazové daňové poradenstvo a harmonizáciu účtovníctva
 • Celoročné daňové poradenstvo
 • Celoročné služby harmonizácie účtovníctva a kontroly správnosti vykazovaného daňového základu (tzv. daňový audit)
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov, DPH a ostatných druhov daní
 • vypracovanie stanovísk k daňovým otázkam
 • zastupovanie spoločnosti v súvislosti s elektronickou podateľňou finančnej správy

6. ekonomické, účtovné, personálne a podnikateľské poradenstvo

 • optimalizácia daňovej povinnosti v zmysle legislatívnych možností
 • príprava vnútrochpodnikových smerníc
 • zodpovedanie účtovných, daňových či mzdových otázok
 • poradenstvo v oblasti optimalizácie, produktivity či znižovania nákladov
 • zabezpečenie auditu
 • príprava podkladov pre úvery
 • rekonštrukcia účtovníctva

7. konkurzy a likvidácia firiem

 • príprava na vstup do likvidácie či konkurzu
 • zabezpečenie vstupu do likvidácie vrátane všetkých zmien a oznámení
 • jednanie s veriteľským výborom
 • ekonomické poradenstvo počas celej likvidácie či konkurzu
 • komunikácia so štátnymi orgánmi
 • správa likvidátora, rozhodnutia valného zhromaždenie
 • ukončenie likvidácie, resp. konkurzu

8. zastupovanie pred úradmi štátnej správy

 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • zastupovanie pri miestnom zisťovaní
 • zastupovanie pred orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • zastupovanie pred Štatistickým úradom SR
 • zastupovanie pred ostatnými orgánmi štátnej správy

9. Reporting

 • vypracovanie reportov podľa požiadaviek klienta
 • vypracovanie mzdových reportov
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR

Referencie

výber našich klientov

… | ZTE CZECH, s. r. o., organizačná zložka | V-Teck k. s. | Odpadová s.r.o. | KV-Teck k. s. | BB Property, s.r.o. | …

Cenník – cenová kalkulácia

Keďže zamestnávame široký kolektív pracovníkov a účtovníctvo vedieme v dvoch účtovných programoch, pevne veríme, že sme schopní každému klientovi, tak malému ako aj veľkému, vyskladať individuálnu cenovú ponuku na mieru s ktorou bude určite spokojný.

Kontakt

BL Accounting, s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

tel.: +421 2 322 02 151
fax: + 421 2 322 02 120
mob.: + 421 917 524 407
e-mail: info@blac.sk

IČO: 35 936 576
IČ DPH: SK2022081512
DIČ: 2022081512

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vl.č. 36128/B